Archiv ukončených projektů

Název:Pracovněprávní vztahy a BOZP v kontextu kontroly povinností vyplývajících z § 316 zákoníku práce
Číslo:V07-S4
Nadřazený projekt:
Řešitel:Mgr. Denisa Civínová
Poskytovatel:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Spoluřešitel:Právnická fakulta UK
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:01/2019
Doba řešení do:12/2020
Příjemce:Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Zdroj:Institucionální podpora
Spolupříjemce:
Popis:Cílem výzkumného úkolu je zmapovat dopad implementace obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) v prostředí ČR do pracovněprávních vztahů, také s ohledem na BOZP a kontrolní pravomoc inspekce práce ve vztahu k ust. § 316 zákoníku práce porovnat s příklady ze zahraničí, identifikovat případné problematické oblasti, témata, zpracovat návrhy případných úprav, změn v pracovněprávní legislativě, návrhy kodexů chování, vnitřního systému ohlašování porušení zabezpečení, doporučení pro zaměstnavatele, organizace veřejného a soukromého sektoru.
Výsledky:
Výstup: