Archiv ukončených projektů

Název:Pracovněprávní vztahy a BOZP v kontextu kontroly povinností vyplývajících z § 316 zákoníku práce
Číslo:V07-S4
Nadřazený projekt:
Řešitel:Mgr. Denisa Civínová
Poskytovatel:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Spoluřešitel:Právnická fakulta UK
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:01/2019
Doba řešení do:12/2020
Příjemce:Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Zdroj:Institucionální podpora
Spolupříjemce:
Popis:Cílem výzkumného úkolu je zmapovat dopad implementace obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) v prostředí ČR do pracovněprávních vztahů, také s ohledem na BOZP a kontrolní pravomoc inspekce práce ve vztahu k ust. § 316 zákoníku práce porovnat s příklady ze zahraničí, identifikovat případné problematické oblasti, témata, zpracovat návrhy případných úprav, změn v pracovněprávní legislativě, návrhy kodexů chování, vnitřního systému ohlašování porušení zabezpečení, doporučení pro zaměstnavatele, organizace veřejného a soukromého sektoru.
Výsledky:
Výstup:

Vsouhrn_Pracovněprávní vztahy a BOZP

Jost - Rakouská úprava užívání Internetu ze strany zaměstnance a limity kontroly ze strany zaměstnavatele https://www.bozpinfo.cz/josra/rakouska-uprava-uzivani-internetu-ze-strany-zamestnance-limity-kontroly-ze-strany

O - Odraz Obecného nařízení o ochraně osobních údajů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana osobních práv zaměstnance https://vubp.cz/soubory/produkty/publikace-ke-stazeni/odraz-gdpr-v-oblasti-bezpecnosti-a-ochrany-zdravi-pri-praci-a-ochrana-majetkovych-zajmu-zamestnavatele-a-ochrana-osobnich-prav-zamestnance.pdf

O - Doporučený postup pro zaměstnavatele k zajištění BOZP na pracovišti v souvislosti s onemocněním covid?19 https://vubp.cz/soubory/produkty/publikace-ke-stazeni/doporuceny-postup-pro-zamestnavatele-k-zajisteni-bozp-na-pracovisti-v-souvislosti-s-onemocnenim-covid-19.pdf

O - Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 7/2020 Pracovněprávní vztahy a BOZP v kontextu kontroly povinností vyplývajících z § 316 zákoníku práce