Archiv ukončených projektů

Název:Právní úprava bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve zdravotnických a sociálních zařízeních s ohledem na dodržování hygieny (desinfekce apod.)
Číslo:V09-S4
Nadřazený projekt:
Řešitel:JUDr. Lenka Scheu, Ph.D.
Poskytovatel:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Spoluřešitel:Státní zdravotní ústav, Ministerstvo zdravotnictví ČR
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:01/2019
Doba řešení do:12/2020
Příjemce:Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Zdroj:Institucionální podpora
Spolupříjemce:
Popis:Cílem výzkumného úkolu je vytvořit odbornou základnu pro potřebnou úpravu, doplnění, specifikaci právní úpravy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to zejména s ohledem na dodržování bezpečnosti práce v oblasti hygieny ve zdravotních a sociálních službách v rámci ČR. Stěžejními aktivitami bude komparace stávající právní úpravy se stavem v jiných státech Evropské unie, zároveň komparace se stavem v náhodných zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb a v návaznosti pak zmapování a rozbor samotného právního stavu s reálným stavem, identifikace krizových míst pro obcházení stávajících právních předpisů. Nakonec bude vytvořen komplexní podkladový materiál v dané problematice pro potřeby rezortu MPSV.
Výsledky:
Výstup: