Archiv ukončených projektů

Název:Chytré pracoviště pro bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků
Číslo:01-2020-VÚBP
Nadřazený projekt:
Řešitel:Mgr. et Mgr. Josef Senčík
Poskytovatel:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:01/2020
Doba řešení do:12/2021
Příjemce:Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Zdroj:Institucionální podpora
Spolupříjemce:
Popis:Hlavním cílem je postihnout nový trend v oblasti fungování pracovních činností ve spojitosti s postupující robotizací a digitalizací výrob. Tento cíl bude naplněn formou pilotního projektu, který bude založen na zpracování několika případových studií z podnikové praxe, které budou zaměřeny také na zjištění míry implementace nových technologií v odvětvích a oborech ekonomických činností a na konkrétních pracovištích. Cílem bude také identifikovat, zda existují funkční systémy schopné detekovat nežádoucí události. Zjišťována bude také jejich funkčnost a přínos s ohledem na ergonomii a BOZP pracovníků (za účelem snížení úrazovosti, nemocnosti – např. MSD); rovněž zda nové technologie na pracovištích zaměstnancům vedle ulehčení práce, podpory kreativity a výkonnosti, také zajišťují vyšší bezpečnost a ochranu zdraví při práci a celkovou kulturu bezpečnosti práce.
Výsledky:
Výstup:

Vsouhrn - Souhrnná výzkumná zpráva.pdf

Jost - Rozdíl v užívání nových technologií v době před koronakrizí a v jejím průběhu - článek

Jost - Pozitivní a negativní stránky vztahu člověka a nových technologií na pracovišti - článek

Jost - Lidské zdroje a technologie v procesu digitální transformace - článek

Jost - Pracovní úrazovost spojená s Průmyslem 4.0 - článek

Jost - Analýza možných dopadů Průmyslu 4.0 na pracovní úrazovost - článek

Jost - Analýza možných dopadů Průmyslu 4.0 na nemoci z povolání - článek

O - Nové technologie a BOZP - publikace

W - Workshop k projektu Chytré pracoviště pro bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků 20. 12. 2021.pdf