Oznámené subjekty

Oznámené subjekty (Notified Bodies) vykonávají činnost v oblasti posuzování shody osobních ochranných prostředků podle evropského nařízení (EU) 2016/425. Vydávají certifikáty EU přezkoušení typu v souladu s modulem B pro OOP zařazené do kategorie II a III, provádějí kontroly pro OOP zařazené do kategorie III podle modulů C2 nebo D. Oznámené subjekty (OS) v České republice dříve vystupovaly pod označením AO (autorizovaná osoba). OS svoji činnost vzájemně koordinují, aby byly sjednoceny požadavky na zkoušené a certifikované výrobky. Koordinace se děje na evropské i národní úrovni. Jednotný přístup k zákazníkům pomáhá vytvářet jejich důvěru k certifikačnímu systému, přičemž konečným výsledkem jsou bezpečné výrobky, které splňují základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovené nařízením (EU) 2016/425.

Zástupci českých oznámených subjektů se scházejí na národních koordinačních poradách, kde jsou sjednocována stanoviska a postupy při plnění požadavků nařízení (EU) a harmonizovaných norem. Pravidelné pořádání koordinačních porad umožňuje udržování jednotného přístupu v poskytování služeb při posuzování shody osobních ochranných prostředků a garantuje jejich odbornou úroveň. Všechny zainteresované oznámené subjekty tak mohou včas reagovat na případné úpravy postupů dohodnuté na evropské úrovni, připravovat společná stanoviska k evropským návrhům různých doporučení, apod. Koordinačních porad se zúčastňují i zástupci České obchodní inspekce, Státního úřadu inspekce práce a zástupci výrobců a dovozců OOP. Zápisy z koordinačních porad a projednávané dokumenty jsou dostupné pouze na samostatných stránkách chráněných heslem.

České oznámené subjekty, které se podílejí na posuzování shody OOP podle nařízení (EU) 2016/425 v České republice, jsou tyto:

OS/NB 1015
www.szutest.cz
Strojírenský zkušební ústav, s.p.,
Hudcova 56b, 621 00 Brno
a pobočka:
Tovární 5
466 21 Jablonec nad Nisou

Rozsah pověření pro OOP je uveden v evropské databázi NANDO zde.

OS/NB 1019
www.vvuu.cz
VVUÚ, a. s.,
Pikartská 7, 716 07 Ostrava – Radvanice

Rozsah pověření pro OOP je uveden v evropské databázi NANDO zde.

OS/NB 1021
www.tzu.cz
Textilní zkušební ústav, s.p.,
Václavská 6, 658 41 Brno

Rozsah pověření pro OOP je uveden v evropské databázi NANDO zde.

OS/NB 1023
www.itczlin.cz
Institut pro testování a certifikaci, a.s.,
T. Bati 299, 764 21 Zlín 2

Rozsah pověření pro OOP je uveden v evropské databázi NANDO zde.

OS/NB 1024
www.vubp.cz
(tyto stránky)
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.,
Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praha 1

Rozsah pověření pro OOP je uveden v evropské databázi NANDO zde.

OS/NB 2452
www.vop.cz
Vojenský technický ústav, s.p.,
odštěpný závod VTÚPV
V. Nejedlého 691, 682 01 Vyškov

Rozsah pověření pro OOP je uveden v evropské databázi NANDO zde.

ÚNMZ
www.unmz.cz
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1

ÚNMZ provedl za Českou republiku oznámení výše uvedených organizací. Na jeho stránkách je možno získat další informace o této problematice.

Informace o posuzování shody OOP v evropské unii naleznete rovněž na stránkách Evropské komise zde.