Regionální rozdíly v kvalitě pracovního života v České republice

PB 6/2022 Regionální rozdíly v kvalitě pracovního života v České republice

PB 6/2022Kvalita pracovního života je důležitým aspektem celkové životní pohody, determinantem fyzického i psychického zdraví jednotlivců a hraje klíčovou roli v udávání tempa růstu produktivity a ekonomiky jako celku. Probíhající automatizace výroby, digitalizace a všeobecný n od manuálně intenzivní práce k intelektuálně intenzivní práci, vyšší flexibilita, rozšiřující se Always On kultura a v neposlední řadě i nedávná pandemie covid-19 jsou ale pro dobrou kvalitu pracovního života reálnými hrozbami, které mohou v dlouhodobém hledisku citelně narušit chod české ekonomiky. Je proto důležité kvalitu pracovního života průběžně měřit a analyzovat faktory, které ji ovlivňují.

V kontextu České republiky je kvalita pracovního života dlouhodobě měřena pomocí indikátoru subjektivní kvality života pracovního života v rámci reprezentativních dotazníkových šetřeních, spravovaných Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., ve spolupráci se Sociologickým ústavem Akademie věd České republiky. Souhrnné výsledky jsou prezentovány na stránkách www.pracovnipohoda.cz, kde se zájemci mohou dočíst více o metodice měření důležité kvalitu pracovního života průběžně měřit a analyzovat faktory, které ji ovlivňují. Zájemci si mohou porovnat svou vlastní kvalitu pracovního života s reprezentativními průměry pomocí krátkého interaktivního dotazníku.

V listopadu 2021 proběhla další vlna sběru dat reprezentativních ekonomicky aktivních obyvatel ČR starších 18 let. Na základě 2 026 vyplněných dotazníků je možné porovnat důležitost a hodnocení aspektů kvality pracovního života napříč jednotlivými kraji a posoudit, do jaké míry jsou výsledné hodnoty závislé na širší makroekonomické situaci v daném kraji. Celý recenzovaný článek je k dispozici v časopisu JOSRA.

 Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 6/2022 Regionální rozdíly v kvalitě pracovního života v České republice

Mgr. Ing. Martin Štěpánek, M.A., Ph.D.

©2022 Tento výsledek byl finančně podpořen z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na léta 2018–2022 a je součástí výzkumného úkolu 05-S4–2022-VÚBP Kvalita pracovního života 2022, řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., v roce 2022.