Policy Brief VÚBP 6/23 Vzdělávání v oblasti BOZP a PO prostřednictvím virtuální reality

PB 5/2023Ze zákona má zaměstnavatel povinnost provádět školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Každý zaměstnanec musí být s předpisy BOZP dostatečně obeznámený. Nehody a zranění na pracovišti jsou právě často zapříčiněny neznalostí základů bezpečnosti práce a nepřipraveností zaměstnanců. V tomto případě se dá využít jedna z hlavních výhod VR, a to zaručená pozornost uživatele. Zaměstnanci během školení BOZP ve VR nemají prostor na rozptýlení a plně se soustředí na přípravu. Mohou si vyzkoušet svoje reakce na reálnou situaci a naučit se eliminovat chyby a snížit riziko zranění.

Cílem výzkumného úkolu je pomocí systému školení BOZP a prostřednictvím virtuální reality zefektivnit vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v oblasti BOZP. Bylo vytvořeno několik aplikací pro vzdělávání zaměstnanců v BOZP, zejména v konkrétních oblastech zdravotnictví a dílčím způsobem též v oblasti sociálních služeb. Zvýšení dostupnosti školení má přímou souvislost se zvýšením bezpečnosti těchto pracovníků (pro 0,41 miliónu pracujících ve zdravotnictví).

BOZP ve VR má velký potencionál do budoucna. Průzkumy ukazují, že více než polovinu zaměstnanců virtuální realita láká, třetina se ke zkušenosti staví neutrálně a zbytek je ohledně VR nejistý, např. z obavy ze složité obsluhy nebo nechtějí měnit zaběhlé zvyky, ale osobní zkušenost autentickému zážitku simulované reality většinou rozptýlí obavy.

 

Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 6/2023 Vzdělávání v oblasti BOZP a PO prostřednictvím virtuální reality

Anna Cidlinová – Kateřina Jurčová – Veronika Měrková


© 2023

Tento výsledek byl finančně podpořen z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na léta 2023–2027 a je součástí výzkumného úkolu 11-S4-2021-VUBP Virtuální realita v BOZP, řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., ve spolupráci s XR Institute s.r.o. a VR Training s.r.o., v letech 2021–2023.