Aktuálně řešené projekty

Název:Virtuální realita v BOZP
Číslo:11-S4-2021-VUBP
Nadřazený projekt:
Řešitel:Ing. Anna Cidlinová, Ph.D.
Poskytovatel:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:06/2021
Doba řešení do:12/2023
Příjemce:Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Zdroj:Institucionální podpora
Spolupříjemce:
Popis:Hlavním cílem celého projektu bude pomocí systému školení BOZP a prostřednictvím virtuální reality zefektivnit vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v oblasti BOZP. Bude vytvořena řada software pro vzdělávání zaměstnanců v BOZP, zejména v konkrétních oblastech zdravotnictví a dílčím způsobem též v oblasti sociálních služeb. Zvýšení dostupnosti školení má přímou souvislost se zvýšením bezpečnosti těchto pracovníků (pro 0,41 miliónu pracujících ve zdravotnictví).

Konkrétně se bude jednat o vzdělávací software, který formou věrohodně zpracovaných situací/postupů z prostředí zdravotnických zařízení zajistí osvojení znalostí o dovedností v oblasti BOZP, díky kterému bude dosaženo zvýšení znalostí a dovedností v dané problematice a s tím spojené snížení počtu pracovních úrazů a dalších negativních dopadů souvisejících s nedostatečnými zkušenostmi a  znalostmi.

Dalším cílem výzkumného úkolu bude provedení analytického zpracování a hodnocení účinnosti školení. Ze světových studii je zřejmé, že virtuální realita vykazuje kvalitní výsledky z pohledu zapamatování obsahu školení, ale také z pohledu možné autonomie řešení. Zvolená odvětví vyžadují zvládnutí obou těchto požadavků. Hodnocení účinnosti pak bude sledovat parametry jako: schopnost zapamatování obsahu ve vztahu k snížení pracovních úrazů, zvýšení efektivity zdravotnického personálu způsobené možnou autonomií řešení, konkrétně pak stupeň vytížení zkušeného personálu, který za běžných podmínek školení musí zaškolovat měně zkušené nebo nově příchozí kolegy.

Bližší informace naleznete na webové stránce BOZP ve virtuální realitě https://www.vrsafe.cz
Výsledky:
Výstup:

Vsouhrn - Souhrnná výzkumná zpráva

Nácvik správného používání osobních ochranných pracovních prostředků při ochraně proti onemocnění covid-19

Manipulace s ostrým předmětem

Poranění ostrým předmětem

Požární ochrana

Manipulace s břemeny

Dílčí aplikace k programu Obrana zdravotníka – předcházení a eliminace rizik spojených s agresivním jednáním - VR aplikace

2021

D - Školení BOZP ve zdravotnictví prostřednictví virtuální reality.pdf

Jimp - Aplication of VR technology to the Training of Paramedics.pdf

O - Moderní a efektivní přístup ke školení BOZP prostřednictvím virtuální reality.pdf

O - Ochrana proti poranění ostrým předmětem - článek

O - Ochrana proti covid-19 ve virtuální realitě - článek

O - Možnosti využití virtuální reality při ověření návrhu pracoviště - článek

O - Možnosti využití virtuální reality ve vztahu k bezpečnosti práce - článek

O - Na co si dát pozor při nasazení virtuální reality - článek

O - Jaké benefity může vaší společnosti přinést virtuální realita? - článek

O - Virtuální realita jako nástroj pro školení a trénink - článek

O - Fakta/mýty o využití virtuální a rozšířené reality v praxi - článek

O - Prezentace projektu a problematiky virtuální reality v rámci konference Inovace BOZP

O - Prezentace projektu a problematiky virtuální reality v rámci konference Svět hygieny kolem nás 2021

O - Prezentace projektu a problematiky virtuální reality v rámci konference Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž - Evropská kampaň BOZP 2020

O - BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI VE VIRTUÁLNÍ REALITĚ - kampaň

2022

Jost - Využitie virtuálnej reality vo výučbe v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.pdf

Jrec - THE NEED OF TOOLS CREATION FOR RISK ASSESSMENT IN THE SLOVAK REPUBLIC.pdf

O - Virtuální realita ve vzdělávání IZS.pdf

O - Application of virtual reality technology to health and safety education.pdf - rozšířený abstrakt

O - Využití digitálních nástrojů ergonomie a BOZP v praxi.pdf - stať ve sborníku

O - Moderní a efektivní přístup ke školení BOZP prostřednictvím virtuální reality.pdf - stať ve sborníku

O - webová stránka BOZP ve virtuální realitě https://www.vrsafe.cz/

O - Virtual reality in education and training with a focus on safety and health at work.pdf - stať ve sborníku

O - Virtual reality in health and safety education (EDULEARN22) - plakát, anglicky

O - Virtual reality in safety and health education (WOS) - plakát, anglicky

2023

O - Praktické využití VR pro podniky - stať ve sborníku

O - Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 6/2023 Vzdělávání v oblasti BOZP a PO prostřednictvím virtuální reality

Jost - Virtual reality education in high school health studies as a prerequisite for increasing the level of security in municipalities