Literatura, informace

Doporučená literatura

Na tomto místě Vás chceme seznamovat s určitým výběrem informací z tohoto oboru.

Seznam doporučené literatury z distančního nadstavbového studia (viz informace ze „Školení, přednášky„).

Další literatura:

Publikace z edice „Červená řada“ a „Modrá řada“ vydávané Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB-TU Ostrava (http://www.spbi.cz/?CenterContentExec=BooksList)

Adámková M. a kol.: Praktická příručka pro nakládání s chemickými látkami a přípravky včetně nebezpečných. Verlag Dashöfer, Praha 1996

Časopisy

Výběr časopisů, ve kterých jsou periodicky uveřejňovány články, které se týkající prevence závažných havárií, analýzy a hodnocení rizik, bezpečnosti a hygieny práce.

Tuzemské:

 • Bezpečnost a hygiena práce
 • 112
 • Hygiena
 • CHEMagazín
 • Chemické listy
 • Inovace
 • Zpravodaj CO

Zahraniční:

 • American Industrial Hygiene Association Journal
 • Bezpečná práca
 • Loss Prevention Bulletin
 • Process Safety Progress
 • Profesional Safety
 • Safety and Health
 • Safety and Health at Work
 • Sicher ist Sicher
 • Sicherheitsingenier

Informatika, Internet

Pro úvod do světa chemické informatiky možno použít tyto knihy a články: Šilhánek J.: Úvod do chemické informatiky. Skriptum VŠCHT Praha, 1994
Šilhánek J., Novotná M.: Chemické informační zdroje v síti Internet. Chem.listy 89, 1-10, (1995)
Klán P.: Online databáze těšící se pozornosti chemiků. CHEMagazín 9, č.5, 40-41 (1999)
Klán P., Mindl J., Štědrý A., Rubešová E.: Chemická informatika – Úvod do používání Internetu. Ústav informatiky AV ČR, CHEMagazín, Česká společnost chemická, Univerzita Pardubice, 1999
Klán P., Mindl J.: Chemikálie online. CHEMagazín 9, č.6, 27-28 (1999)
Klán P., Jindřich J.: Databáze fyzikálních vlastností chemických látek. CHEMagazín 10, č.6, 21-22 (2000)
Horký J., Boček B.: Kde hledat a nacházet zdroje toxikologických informací o chemikáliích. CHEMagazín 11, č.1, 8-10 (2001)
Aktuální chemický adresář Webu. Chem.Listy 95, 453-460 (2001, číslo 7)

Adresy, kde lze najít další informace

AIChE (American Institute of Chemical Engineers) http://www.aiche.org

CCPS-AIChE (Center for Chemical Process Safety – American Institute of ChemicalEngineers) http://www.aiche.org/ccps

IChemE (Institution of Chemical Engineers) http://www.icheme.org

HSE (Health and Safety Executive) http://www.hse.gov.uk/index.htm

MAHB (Major Accident Hazards Bureau) https://minerva.jrc.ec.europa.eu/en/minerva

TNO (Netherlands Organization for Applied Scientific Research TNO) http://www.tno.nl

IFA (Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung) http://www.dguv.de/ifa/index.jsp

EPA (Environmental Protection Agency) http://www.epa.gov/

OSHA (Occupational Safety and Health Administration) http://www.osha.gov/

OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) http://www.oecd.org/

ILO (International Labour Office) http://www.ilo.org/

EDC (European Documentation Centre) http://europa.eu/europedirect/meet_us/index_en.htm

EPSC (European Process Safety Centre) http://www.epsc.org

Další adresy:

V resortu životního prostředí jsou provozovány různé informační systémy, které se týkají i chemie, např. CENIA, česká informační agentura životního prostředí má webové stránky mj. zahrnující
i REACH a CLP: https://www.cenia.cz/odborna-podpora/.

Databáze

GESTIS – informační systém nebezpečných látek (German Social Accident Insurance): https://www.dguv.de/ifa/gestis/gestis-stoffdatenbank/index-2.jsp

IRIS (Integrated Risk Information Systems) – databáze nebezpečných látek s toxikologickými daty, vyvinutá v U.S.EPA pro hodnocení zdravotního rizika při expozici uvedeným chemikáliím na adrese: https://www.epa.gov/iris, kde se zvolí téma: IRIS Assessments/Browse A to Z list of Chemicals.

Databáze na serveru NIST WebBook Chemi: NIST Standard Reference Database Number 69http://webbook.nist.gov/chemistry

Toxikologické informace v řadě případů je obtížné dohledat. Dříve uváděná databáze TOXNET – Databases on toxicology, hazardous chemicals, environmental health, and toxic releases byla přesunuta do PubChem. Nyní lze informace hledat v databázi „Explore Chemistry“. https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

Databáze Chemical Reactivity Worksheet (CRW) je nyní volně dostupná v rámci webových stránek AIChE ve verzi 4.0.3 po registraci na adrese: https://www.aiche.org/ccps/resources/downloadinstall

Databáze CAMEO, která obsahuje údaje o chemických látkách a jejich reaktivitě: http://response.restoration.noaa.gov/oil-and-chemical-spills/chemical-spills/response-tools/cameo-chemicals.html

Databáze MatWeb, která poskytuje informace o materiálech (plasty, kovy, keramika, polovodiče, vlákna aj. materiály pro inženýrskou praxi): http://www.matweb.com

Databáze Occupational Health Guidelines for Chemical Hazards se zaměřením na BOZP (expoziční limity, chemické a fyzikální vlastnosti a zdravotní rizika, ochrana a sanace): http://www.cdc.gov/niosh/docs/81-123

Školení, přednášky

Distanční nadstavbové vzdělávání „Specialista bezpečnosti práce“ (VÚBP)


Základní principy OECD pro prevenci, havarijní připravenost a zásahy při chemických haváriích. Směrnice pro průmysl (včetně managementu a pracovníků) správní úřady, obce a ostatní zainteresované subjekty

Jde o užitečný dokument, který napomáhá správním úřadům, průmyslu a obcím v celém světě připravit se a zabránit vzniku havárií spojených s přítomností nebezpečných látek následujících po technologických nebo přírodních pohromách stejně tak, jako při sabotážích.

Vydal Výzkumný ústav bezpečnosti práce v roce 2004.

Následující text přebírá z publikace pouze úvod.

Úvod

Toto je druhé vydání Základních principů OECD. Je dostupné jednak jako vytištěný exemplář, jednak na webové stránce OECD. Oproti prvnímu vydání doznaly jak forma, tak obsah Základních principů řady změn. Toto vydání je rozděleno do pěti hlavních částí, které následují po úvodní kapitole. Těchto pěti částí se týká:

 • A. Prevence: včetně všech aspektů řízení, provozu a kontroly nebezpečného zařízení, od jeho projektu až po vyřazení z provozu a/nebo demolici.
 • B. Připravenost/zmírnění dopadů: zaměřeny na havarijní plánování, komunikaci s veřejností a územní plánování/umísťování zařízení.
 • C. Protihavarijní zásahy: týká se všech opatření přicházejících v úvahu, jakmile havárie vznikne nebo existuje její bezprostřední hrozba, včetně zmírnění negativních dopadů na zdraví, životní prostředí a majetek.
 • D. Následná činnost: vydávání zpráv, vyšetřování havárií a následná zdravotnická opatření.
 • E. „Zvláštní otázky“: doplňující pokyny týkající se problémů přeshraničních/mezinárodních a dopravy v souvislosti se stabilními zařízeními (tzn. s takovými zařízeními, která se podílejí na dopravě nebezpečných látek, jako jsou potrubí, přístavy, nákladová nádraží a jiné dopravní terminály).

(POZNÁMKA: Tento návod se vztahuje na všechna nebezpečná zařízení, bez ohledu na jejich velikost. Aby se však usnadnilo jeho použití v malých a středních podnicích, textový rámeček na konci kapitoly 1 zdůrazňuje určité body, které mohou mít pro tyto podniky a všechny, kteří s nimi spolupracují, zvláštní důležitost.)

Aby se čtenářům usnadnilo používání této publikace, je včleněno 5 příloh:

 • Vysvětlení použitých termínů (příloha I). Pro správné porozumění Základním principům je důležité seznámit se s touto přílohou. Avšak je třeba poznamenat, že uvedené termíny byly definovány pouze pro usnadnění pochopení tohoto dokumentu a neměly by být považovány za obecně schválené definice nebo za termíny, které by musely být vedeny v soulad mezi zeměmi a organizacemi.
 • Seznam zkratek (příloha II) uvádí plný název většiny obvyklých zkratek používaných v souvislosti s prevencí chemických havárií, havarijní připraveností a zásahy.
 • Vybrané odkazy (příloha III) podávají přehled některých důležitých mezinárodních dokumentů, které se týkají chemických havárií, jejich prevence, havarijní připravenosti a zásahů, včetně informace o jejich dostupnosti. Rovněž je uvedeno spojení (včetně webových adres) na řadu mezinárodních organizací, které se zabývají stejnou tématikou jako Základní principy.
 • Základní informace (příloha IV) stručně popisuje průběh a účastníky vytváření Základních principů a poskytuje krátký přehled o OECD.
 • Shrnutí „Zlatých pravidel“ (příloha V) vytyčuje hlavní body Zlatých pravidel (tj. zvýrazněný text). Úplná Zlatá pravidla je možné nalézt za Úvodem.

Všimněte si, prosím

OECD zamýšlí Základní principy pravidelně přezkoumávat a revidovat. OECD proto vítá připomínky k formě i obsahu tohoto dokumentu. Máte-li jakékoliv poznámky nebo návrhy, spojte se, prosím, se sekretariátem OECD: OECD Environment Directorate (Environment, Health and Safety Division 2, rue André-Pascal, 75775 Paris Cedex 16 France, Fax: (33) 1 45 24 16 75, E-mail: ehscont@oecd.org


Směrnice pro indikátory bezpečného provozu-prevence

Směrnice pro indikátory bezpečného provozu-prevence

Datum publikace: 21.02.2005 Zdroj: BOZPinfo.cz

Směrnice byla vypracována jako součást Programu pro chemické havárie OECD, pod záštitou Pracovní skupiny pro chemické havárie (WGCA), a byla vydána v rámci mezinárodního programu pro správné nakládání s chemickými látkami (IOMC). Cílem je vyhledat zpětnou vazbu u odborné veřejnosti, která má autorům pomoci s revizí směrnice a její následnou aktualizací. Směrnici OECD pro indikátory bezpečného provozu – prevence si můžete přečíst ve formátu PDF kliknutím na příslušný odkaz pod článkem po přesměrování na příslušnou webovou stránku.

Další akce pro chemiky a nejen pro ně:

Akce v roce 2024:

27. mezinárodní kongres chemického a procesního inženýrství CHISA 2024
25. – 29. 8. 2024, Praha
Informace na: https://2024.chisa.cz/

XXXIII. ročník mezinárodní konference Požární ochrana
4. – 5. 9. 2024, Ostrava
Informace na: zatím není

Konference APROCHEM 2024, 32. ročník, konference ODPADOVÉ FÓRUM 2024, 18. ročník a konference ODPADY Z POTRAVINÁŘSTVÍ, 1. ročník, v rámci Týdne výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí – TVIP 2024
12. – 14. 11. 2024, Hustopeče u Brna
Informace na: https://www.tretiruka.cz/konference/

Akce v roce 2025:

XXIII. ročník mezinárodní konference Ochrana obyvatelstva
5. – 6. 2. 2025

XXV. ročník mezinárodní konference Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
duben 2025

XXIII. ročník mezinárodní konference Požární bezpečnost stavebních objektů
květen 2025

Loss Prevention 2025 Conference
8. – 11. 6. 2025, Bologna, Italy
Informace na: https://aidic.it/lp2025/index.php

Fire Safety
červen 2025

XXXIV. ročník mezinárodní konference Požární ochrana
10. – 11. 9. 2025