Doporučená literatura

1 ÚVOD DO SYSTÉMOVÉ BEZPEČNOSTI

 • API (1990) Management of process hazards, API recommended practice 750 [Omezování zdroju nebezpečí procesu, Doporučené postupy API 750]. American Petroleum Institute [Americký petrolejářský institut], Washington, Spojené státy americké.
 • British Standards Institute [Britský úřad pro normalizaci] (1996). BS 8800 Guide to occupational health and safety management systems [Návod pro systémy řízení ochrany zdraví a bezpečnosti práce], Velká Británie.
 • IAEA (1991). Safety Culture. A report by the International Nuclear Safety Advisory Group [Kultura bezpečnosti. Zpráva Poradní skupiny pro bezpečnost Mezinárodní organizace pro atomovou energii ]. Safety Series No 75-INSAG-4 [Rada o bezpečnosti c.75-INSAG-4]. International Atomic Energy Agency [Mezinárodní agentura pro atomovou energii], Vídeň 1991.
 • ISO 14004:1996(E), 1996, Environmental management systems – General guidelines on principles, systems and supporting techniques [Systémy řízení ochrany životního prostředí – Obecná vodítka o principech, systémech a podpůrných metodách].

2 IDENTIFIKACE A HODNOCENÍ RIZIK

Definice rizika a zdroje nebezpečí

 • Kirchsteiger, C,. Christou, M. D. and Papadakis, G.A. (1998). Risk assessment and Management in the Context of the Seveso II Directive [Hodnocení rizika a řízení v souvislosti se směrnicí Seveso II], ELSEVIER, Industrial Safety Series [Rada bezpečnosti v průmyslu ], Amsterdam, 537 stran.
 • Identifikace zdroju nebezpečí a metody analýzy
  CCPS (Center for Chemical Plant Safety) [Středisko pro bezpečnost chemických závodu], (1992), Guidelines for Hazard Evaluation Procedures [Návod pro postupy hodnocení rizika], The American Institute of Chemical Engineers (AIChE) [Americký institut chemických inženýru], New York. ISBN 0-8169-0491-X
 • Kirchsteiger, C,. Christou, M. D. and Papadakis , G.A. (1998). Risk assessment and Management in the Context of the Seveso II Directive Directive [Hodnocení rizika a řízení v souvislosti se směrnicí Seveso II], Industrial Safety Series [Rada bezpečnosti v průmyslu ], ELSEVIER, Amsterdam, 537 stran.
 • Lees, F.P. (1996) Loss Prevention in the Process Industries [Prevence ztrát ve zpracovatelském průmyslu]. Butterworth & Co.
 • Papadakis, G.A.; Amendola, A. (editors) (1997). Guidance on the preparation of a safety report to meet the requirements of council directive 96/82/EC (Seveso II) [Návod pro vypracování bezpečnostní zprávy, která splňuje požadavky Směrnice Rady 96/82/ES (Seveso II).]. Joint Research Centre. European Commission [Spojené výzkumné středisko Evropské unie]. EUR 17690 EN. 66 stran.
 • Rasmussen, B.; Whetton, C. (1997). “Hazard identification based on plant functional modelling” [Identifikace zdrojů nebezpečí založená na funkčním modelování], Reliability Engineering & System Safety [], 55, str. 77-84.
 • Soukas, J.; Pyy, P. (1988). Evaluation of the validity of four hazard identification methods with event descriptions [Vyhodnocení platnosti čtyř metod identifikace zdroju nebezpečí s popisem událostí]. VTT Research Report No. 516 [Výzkumná zpráva č. 516]. 55 stran
 • Wells, G. (1996), Hazard identification and risk assessment [Identifikace zdroju nebezpečí a hodnocení rizika], Institution of Chemical Engineers [Institut chemických inženýru], Rugby, Warwickshire CV21 3HQ, UK.

Hodnocení následku havárie

 • Bainbridge, B.L., Keltner, N.R., Heat transfer to large objects in large pool fires [Přenos tepla na velké předměty při požáru velké plochy rozlité kapaliny], J. Hazardous Materials [Časopis pro nebezpečné látky] 20, str. 21-40, 1988.
 • Bjerketvedt, D., Bakke, J.R., Wingerden, K. van, Gas Explosion Handbook [Příručka pro výbuchy plynu], Special Issue J. Hazardous Materials [zvláštní vydání Časopisu pro nebezpečné látky] 52, str. 1-150, 1997.
 • Carlos Fernando-Pello, A. The solid phase [Tuhá fáze], kapitola 3 z G. Cox (ed), Combustion Fundamentals of Fire [Základy hoření požáru], Academic Press, London, UK 1995.
 • CCPS (Center for Chemical Process Safety of the American Institute of Chemical Engineers), Guidelines for Chemical Process Quantitative Risk Analysis [Návod pro kvantitativní analýzu rizika u chemických procesu], American Institute of Chemical Engineers [Americký institut chemických inženýru], New York, 1989.
 • CCPS (Center for Chemical Process Safety of the American Institute of Chemical Engineers), Guidelines for Evaluating the Characteristics of Vapor Cloud Explosions, Flash Fires and BLEVEs [Návod pro hodnocení vlastností výbuchu oblaku par, mžikových požáru a požáru typu BLEVE], American Institute of Chemical Engineers [Americký institut chemických inženýru], New York, 1994.
 • CCPS (Center for Chemical Process Safety of the American Institute of Chemical Engineers), Evaluating Process Plant Buildings for External Explosions and Fires [Hodnocení budov výrobních závodu z hlediska vnějších výbuchu a požáru], American Institute of Chemical Engineers [Americký institut chemických inženýru], New York, 1996.
 • CPR (Netherlands Committee for the Prevention of Disasters [Nizozemský výbor pro prevenci katastrof]), Methods for the determination of possible damage to people and objects resulting from releases of hazardous materials [Metody stanovení možného poškození osob a objektu v důsledku úniku nebezpečných látek], 1. vydání, Labour Inspectorate Information Sheet CPR 16E [Informační leták Inspekce bezpečnosti práce CPR 16E], Voorburg, Netherlands, 1992.
 • CPR (Netherlands Committee for the Prevention of Disasters [Nizozemský výbor pro prevenci katastrof]), Methods for the calculation of physical effects – due to releases of hazardous materials (liquids and gases) -‘Yellow Book’ [Metody výpočtu fyzikálních účinků – v důsledku úniku nebezpečných látek (kapalných a plynných) – “Žlutá kniha”], Part 1 & 2 [Cásti 1 a 2], CPR 14E, 3. vydání, Sdu Uitgevers, The Hague, 1997.
 • DanGas, Stenlille Gaslager Sikkerhedsanalyse, 1990, Denmark.
 • Duijm, N.J. Jet Flame Attack on Vessels [Útok tryskového plamene na nádoby], Journal of Loss Prevention in the Process Industries [Časopis pro prevenci ztrát ve zpracovatelském průmyslu], Vol. 7, No 2, str. 160-166, 1994.
 • Duijm, N.J., Carissimo, B., Mercer, A., Bartholome, C., Giesbrecht, H., Development and test of an evaluation protocol for heavy gas dispersion models [Vývoj a vyzkoušení hodnotícího protokolu modelu rozptylu plynů těžších než vzduch], J. Hazardous Materials [Časopis pro nebezpečné látky] 56, str. 273-285, 1997.
 • Lees, F.P., Loss Prevention in the Process Industries, Hazard Identification, Assessment and Control [Prevence ztrát ve zpracovatelském průmyslu, identifikace zdroju nebezpečí jejich hodnocení a omezování], díl 1 & 2, Butterworth & Co, Ltd, London, 1980 (revidované vydání vyšlo v roce 1996).
 • Moodie, K., Cowley, L.T., Denny, R.B., Small, L.M., Williams, I., Fire engulfment tests on a 5 tonne LPG tank [Zkoušky zachvácení požárem provedené na zásobníku propan-butanu o kapacitě 5 tun], J. Hazardous Materials [Časopis pro nebezpečné látky] 20, str. 55-71, 1988.
 • Rasmussen, B, N.J. Duijm, F. Markert, Airborne releases from fires involving chemical waste – a multidisciplinary case study [Úniky do ovzduší z požáru s přítomností chemických odpadu – multidisciplinární případová studie], J. Hazard. Mat. [Časopis pro nebezpečné látky] 57, 1-3, str. 259-275, 1998
 • Rew, P.J., Hulbert, W.G., Development of pool fire thermal radiation mode [Vývoj modelu tepelného záření při požáru rozlité kapaliny]. HSE CRR No. 96, HSE Books, Sudbury, Suffolk, UK, 1996.
 • Roberts, T., Beckett, H., Hazard consequences of jet-fire interactions with vessels containing pressurised liquids: final report [Nebezpečné následky interakce tryskového plamene s nádobami obsahujícími stlačené kapaliny: záverečná zpráva]. HSL/HSE Process Safety Section Project Report R04.029 PS/96/03 [HSL/HSE Zpráva o projektu R04.029 PS/96/03 sekce procesní bezpečnosti], Buxton, Derbyshire, UK, 1996.

Scénáře havárií

 • Danish Labour Inspection, Risk Secretariat [Dánská inspekce bezpečnosti práce, oddělení rizik], (1996) Forel?bigt notat til belysning af konsekvenserne af udslip af ammoniak (Preliminary memo to show consequences of the release of ammonia, in Danish [Orientační zpráva o ukázání následku úniku čpavku, dánsky]), 29. duben, 1996.
 • Danish Labour Inspection, Risk Secretariat [Dánská inspekce bezpečnosti práce, oddělení rizik], (1999) Notat til belysning af konsekvenserne af udslip fra F-gas anl?g og mulige forebyggende foranstalninger (Memo to show consequences of the release from liquefied gas installations and possible preventive measures, in Danish [Zpráva o ukázání následku úniku ze zařízení se zkapalněnými plyny a možných preventivních opatření, dánsky])), 1990, revidováno 26. února 1999, J.nr. 89-40-178 PJ/HH/LG/kn.
 • DEPPR – Secretary of State to the Prime Minister for the Environment and the Prevention of major technological and natural risks [Státní tajemník předsedy vlády pro životní prostředí a prevenci velkých technických a přírodních rizik] – DEPPR – Industrial Environment Department [Oddělení průmyslového prostředí] (1990). Control of Urban Development Around High Risk Industrial Sites [Řízení výstavby měst okolo vysoce rizikových průmyslových objektů].
 • Fredholm, L. (1991). The Development of Rescue Tactics. Analysis and Proposed Methods [Vypracování záchranné taktiky. Analýza a navrhované metody.]. FOA Report [Zpráva FOA] C 50089, 60 stran.
 • Gr?nberg, C.D., Smith-Hansen, L., Nielsen, D.S. (1994). EC Study – Lessons Learned from Emergencies after Accidents in Denmark Involving Dangerous Substances [Studie ES – ponaučení získaná při nouzových stavech po haváriích s přítomností nebezpečných látek v Dánsku]. Joint Research Centre [Spojené výzkumné středisko], European Commission [Evropská komise], EUR 15562 EN, 66 stran.
 • Kirchsteiger, C. (ed.) (1998). Risk Assessment and Management in the Context of the Seveso II Directive [Hodnocení a omezování rizika v souvislosti se směrnicí Seveso II]. Industrial Safety Series [Rada bezpečnosti v průmyslu], svazek 6, Elsevier, 537 stran.
 • Koornneef, F.; Hale, A. (1995). Organisational Feedback from Accidents at Work [Organizační zpětná vazba u havárií v pracovním procesu]. Symposium “New Technologies at Work” [Symposium “ Nové technologie v pracovním procesu”], Bad Homburg, May 11-13 1995, 26 stran.
 • Rasmussen, B.; Gr?nberg C.D. (1997). Accident Knowledge and Emergency Management [Znalosti o haváriích a řízení v nouzových stavech]. Ris? R-945, 223 stran.
 • Rasmussen, B.; Gr?nberg, C.D. (1997). Accidents and risk control [Havárie a omezování rizika], Journal of Loss Prevention in the Process Industries [Časopis pro prevenci ztrát ve zpracovatelském průmyslu], 10, str. 325-332.
 • Reason, J. (1991). Identifying the Latent Causes of Aircraft Accidents Before and After the Event [Identifikace skrytých příčin havárií letadel před a po dané události]. The International Society of Air Safety Investigators [Mezinárodní společnost vyšetřovatelů letecké bezpečnosti], 22. výroční seminář, v Canberra, Austrálie, 4.-7. listopadu, 1991. 13 stran.

3 BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVA

 • ILO Code of Practice [Provozní předpisy MOP], Prevention of major industrial accidents [Prevence závažných průmyslových havárií]. MOP Ženeva 1991.
 • CCPS (Center for Chemical Plant Safety) [Středisko pro bezpečnost chemických závodu], (1992), Guidelines for Hazard Evaluation Procedures [Návod pro postupy hodnocení rizika], The American Institute of Chemical Engineers (AIChE) (Americký institut chemických inženýru), New York.
 • Kirchsteiger, C,. Christou, M. D. and Papadakis , G.A. (1998). Risk assessment and Management in the Context of the Seveso II Directive Directive [Hodnocení rizika a řízení v souvislosti se směrnicí Seveso II], ELSEVIER, Industrial Safety Series [Rada bezpečnosti v průmyslu ], ELSEVIER, Amsterdam, 537 stran.
 • Malmén, Y.; Nissilä, N.; Rasmussen, B.; Rouhiainen, V. (1992). Nordic experiences concerning future trends for the preparation of safety reports [Severské zkušenosti týkající se budoucích směru vývoje pro zpracování bezpečnostní zprávy]. Nordic Council of Ministers, (Severská ministerská rada) Nord 1992:46, 178 stran.
 • Papadakis, G.A.; Amendola, A. (editors) (1997). Guidance on the preparation of a safety report to meet the requirements of council directive 96/82/EC (Seveso II) [Návod pro vypracování bezpečnostní zprávy, která splňuje požadavky Směrnice Rady 96/82/ES (Seveso II)].. Joint Research Centre. European Commission [Spojené výzkumné středisko Evropské unie]. EUR 17690 EN. 66 stran.

4 HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ

Návrh zavedení směrnice Seveso II s ohledem na havarijní plány ve Velké Británii byl vydán Úřadem hygieny a bezpečnosti práce (HSE (1999)). Příklad vnitrního havarijního plánu (právnická osoba poněkud odlišnou terminologií) je obsažen v publikaci Ústavu chloru (The Chlorine Institute (1990)). Gow and Kay (1988) začlenili do své knihy kapitolu o “Závodní a mimozávodní havarijní plány” se souvisejícími články od úřadu a příklady z průmyslu. Papadakis & Porter (1999) zahrnuli požadavky na havarijní plány do svého návodu pro inspekce.

 • EIGA (European Industrial Gases Association [Evropské sdružení pro průmyslové plyny]), 1998, Prevention of Major Accidents – Guidance on compliance with the Seveso II Directive [Prevence závažných havárií – Návod k dodržování směrnice Seveso II], IGC Document Doc 60/98/E, EIGA, Av. des Arts, 3-4-5, B-1210 Bruxelles.
 • HSE (Health and Safety Executive [Úřad hygieny a bezpečnosti práce]), 1990, Emergency planning for major accidents – Control of Major Accident Hazards Regulations (COMAH) [Tvorba havarijních plánu pro závažné havárie – kontrola předpisů pro zdroje nebezpečí závažných havárií] 1999, Draft [Koncept], HSG191.
 • Gow, H.B.F., Kay, R.W., (eds.) Emergency Planning For Industrial Hazards [Tvorba havarijních plánu u průmyslových zdrojů nebezpečí ], Proc. of the Europ. Conf. on Emergency Planning for Industrial Hazards [Sborník konference o tvorbě havarijních plánů pro průmyslové zdroje nebezpečí], Villa Ponti, Varese, Italy. 4—6 November 1987, Elsevier, England.
 • Papadakis, G.A., Porter, S., 1999, Guidance on inspections as required by article 18 of the Council Directive 96/82/EC (Seveso II) [Návod k inspekcím podle požadavku článku 18 Směrnice rady 96/82/ES (Seveso II)], EUR 17690 EN, JRC Ispra, Office for Official Publications of the European Communities, L-2985, Luxembourg.
 • The Chlorine Institute [Ústav chloru], 1990, Emergency response plans for chlorine facilities [Plány havarijních zásahu u zařízení pracujících s chlorem], The Chlorine Institute, Inc., 2001 L Street, N.W., Washington, D.C. 20036, 3rd Edition

Poučení z havárií

 • Drogaris, G. (1993a). Major Accident Reporting System – Lessons Learned from Accidents Notified [Systém hlášení závažných havárií – Ponaučení získaná z nahlášených havárií]. Commission of the European Communities [Komise Evropských společenství]. Elsevier. EUR-15060. 240 stran.
 • Drogaris, G. (1993b). Learning from major accidents involving dangerous substances [Ponaučení získaná ze závažných havárií s přítomností nebezpečných látek]. Safety Science [Věda o bezpečnosti], 16 (1993) 89-113. Elsevier.
 • Gr?nberg, C.D., Smith-Hansen, L., Nielsen, D.S. (1994). EC Study – Lessons Learned from Emergencies after Accidents in Denmark Involving Dangerous Substances [Studie ES – Ponaučení získaná z nouzových stavu po haváriích s přítomností nebezpečných látek v Dánsku]. Joint Research Centre [Spojené výzkumné středisko], European Commission [Evropská komise], EUR 15562 EN. 66 stran.
 • Rasmussen, K. (1996). The Experience with the Major Accident Reporting System from 1984 to 1993 [Zkušenosti se Systémem hlášení závažných havárií od roku 1984 do roku 1993]. Joint Research Centre [Spojené výzkumné středisko], European Commission [Evropská komise], EUR 16341 EN.
 • Kirchsteiger, C. (ed.) (1998a). Lessons learnt from accidents [Ponaučení získaná z havárií]. Sborník semináře konaného 16.–17. října 1997 v Linci, Rakousko. Organizováno Evropskou komisí. EUR 17733 EN.
 • Kirchsteiger, C. (ed.) (1998b). Risk Assessment and Management in the Context of the Seveso II Directive [Hodnocení rizika a řízení v souvislosti se směrnicí Seveso II]. Industrial Safety Series [Rada bezpečnosti v průmyslu], svazek 6. Elsevier. 537 stran.
 • Kletz, T.A. (1985). What Went Wrong? Case Histories of Process Plant Disasters [Co se stalo špatně? Případové historie katastrof zpracovatelských závodu]. Gulf Pub. Co., Houston, Tex., 1985, 204 stran. ISBN 0-87201-339-1
 • Kletz, T. (1988). Learning from accidents in industry [Ponaučení získaná z havárií v průmyslu]. Butterworths, London (GB), 1988, 158 stran. ISBN 0-408-02696-0
 • Kletz, T.A. (1990). Critical aspects of safety and loss prevention [Kritické aspekty bezpečnosti a prevence ztrát]. Butterworths, London (UK), 1990, 349 stran. ISBN 0-408-04429-2
 • Kletz, T. (1993). Lessons from disaster. How organizations have no memory and accidents recur [Ponaučení získaná z katastrof. Jak organizace nemají žádnou paměť a havárie se opakují]. Institution of Chemical Engineers (IChemE) [Institut chemických inženýru], Rugby, Velká Británie, 1993, 183 stran . ISBN 0-85295-307-0
 • Loss Prevention Bulletin [Zpravodaj pro prevenci ztrát]. Institution of Chemical Engineers [Institut chemických inženýru], Rugby (GB). ISSN 0260-9576

5 ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI

 • AIChE. (1993). Guidelines for Auditing Process Safety Management Systems [Návod pro provádění auditu systému řízení bezpečnosti procesu]. Center for Chemical Process Safety of the American Institute of Chemical Engineers [Středisko pro bezpečnost chemických procesů Amerického institutu chemických inženýru]. 136 stran.
 • AIChE. (1994). Guidelines for Implementing Process Safety Management Systems [Návod pro zavádění systému řízení bezpečnosti procesu]. Center for Chemical Process Safety of the American Institute of Chemical Engineers [Středisko pro bezpecnost chemických procesu Amerického institutu chemických inženýru]. 219 stran.
 • CONCAWE (1989) Managing safety [Řízení bezpečnosti]. Report No. 4/89 [Zpráva č. 4/89], CONCAWE, Brusel, Belgie.
 • IAEA (1988). Basic Safety Principles for Nuclear Power Plants [Základní zásady bezpečnosti jaderných elektráren]. Safety Series No 75-INSAG-3 [Rada o bezpečnosti č. 75-INSAG-3]. International Atomic Energy Agency [Mezinárodní agentura pro atomovou energii], Vídeň 1988.
 • ISO 14001:1996(E), 1996, Environmental management systems – specification with guidance for use [Systémy řízení ochrany životního prostředí – Obecná vodítka o principech, systémech a podpůrných metodách].
 • ISO 8402, Quality-Vocabulary [Kvalita – slovníček pojmů].
 • ISO 9000-1:1994, 1994, Quality management and quality assurance standards – Part 1: Guidelines for selection and use [Řízení kvality a normy kvality – část 1. Návod pro výběr a použití].
 • ISO 9001:1994, 1994, Quality systems – Model for quality assurance in design, development, production, installation and servicing [Systémy řízení kvality při projekci, konstrukci, vývoj, výrobu, instalaci, údržbu a opravy].
 • ISO/CD (1995). Petroleum and natural gas industries – Health, Safety and Environmental Management Systems [Těžba a zpracování ropy a plynu – Systémy řízení ochrany zdraví, bezpečnosti a ochrany životního prostředí], ISO/CD 14 690, circulated as International Standards Organisation Committee draft [šířeno jako koncept Výboru Mezinárodní organizace pro normalizaci].
 • MAHB (1997). Guidance on the preparation of a safety report to meet the requirements of council directive 96/82/EC (Seveso II) [Návod pro vypracování bezpečnostní zprávy splnujíc požadavky směrnice rady 96/82/ES (Seveso II)]. Major Accident Hazards Bureau. Joint Research centre. European Commission [Úřad pro závažné havárie, Spojené výzkumné Středisko, Evropská komise]. EUR 17690 EN. 66 stran.
 • MAHB (1998). Guidelines on a major accident prevention policy and safety management system, as required by council directive 96/82/EC (Seveso II) [Návod pro vypracování přístupu k prevenci závažných havárií a systému řízení bezpečnosti splňující požadavky směrnice rady 96/82/ES (Seveso II)]. Major Accident Hazards Bureau. Joint Research centre. European Commission [Úřad pro závažné havárie, Spojené výzkumné Středisko, Evropská komise]. EUR 18123 EN. 33 stran.
 • OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), (1992) Guiding principles for chemical accident prevention, preparedness and response [Principy pro prevenci a připravenost na závažné havárie a zásah při nich], Environment Monograph No 51 [Monografie o životním prostředí č. 51], OCDE/GD (92) 43, OECD Environment Directorate [Úřad OECD pro životní prostředí], Paříž.
 • OSHA (1992). Process safety management of highly hazardous chemicals, titla 29, Code of Federal Regulations, Part 1910.119. Occupational Safety and Health Administration [Řízení bezpečnosti procesu se zvláště nebezpečnými chemickými látkami, hlava 26, Federální sbírka zákonu, část 1910.199, Úřad bezpečnosti a hygieny práce], Washington DC, United States of America. (http://www.osha-slc.gov/OshStd_data/1910_0119.html)
 • Reason, J. (1990). Managing the Management of Risk: New Approaches to Organisational Safety [Řízení zvládání rizik: nový přístup k bezpečnosti organizace], koncept pro Seminář o řízení nových technologií, Bad Homborg, 3.-5. května 1990.
 • Reason, J. (1991). Identifying the latent causes of Aircraft Accidents Before and After the Event [Identifikace skrytých příčin leteckých neštěstí před a po události]. 22. výroční seminář, Canberra, Austrálie, 4.-7. listopadu 1991, The International Society of Air Safety Investigations [Mezinárodní společnost pro vyšetřování leteckých havárií]. 14 stran.
 • Reason, J. (1997). Managing the Risks of Organizational Accidents [Zvládání rizik havárií způsobených organizací]. Ashgate Publishing Limited, 1997. ISBN 1-84014105-0

6 ÚLOHA LIDSKÉHO CINITELE

 • Veverka, I.: Kvalitativní analýza mimořádných událostí
 • Němec, P.: Public relations komunikace v konfliktních a krizových situacích

7 INSPEKCE

 • Papadakis G.A. a A. Amendola (Eds.) (1997): Guidance on the preparation of a Safety Report to meet the requirements of Council Directive 96/82/EC (Seveso II) [Návod pro vypracování bezpečnostní zprávy splňující požadavky Směrnice Rady 96/82/ES (Seveso II)]. EUR 17690 EN. JRC Ispra
 • N. Mitchison a S. Porter (Eds.) (1998): Guidelines on a major accident prevention policy and safety management system, as required by Council Directive 96/82/EC (Seveso II) [Návod pro vypracování přístupu k prevenci závažných havárií a systému řízení bezpečnosti, které splňují požadavky Směrnice Rady 96/82/ES (Seveso II)]. EUR 18213 EN. JRC Ispra
 • Papadakis G. A. a S. Porter (Eds.) (1999) Guidance on Inspections as Required by Article 18 of the Council Directive 96/82/EC (Seveso II) [Návod pro inspekce podle požadavku článku 18 Směrnice Rady 96/82/ES]. EUR 18692. JRC Ispra
 • ILO Code of Practice, 1991“Prevention of Major Industrial Accidents” [„Prevence závažných průmyslových havárií“] Mezinárodní organizace práce, Ženeva.