Prevence závažných havárií

Odborné pracoviště pro prevenci závažných havárií VÚBP, v. v. i. bylo pověřeno ministrem životního prostředí podle zákona č. 224/2015 Sb., s platností od 1. října 2015 zpracováním posudků návrhů bezpečnostní dokumentace a posudků k posouzení rizik závažné havárie podle §§ 18 a 19 zákona. PDF icon Pověření VÚBP, v. v. i. – OPPZH

Výkonem funkce odborného pracoviště pro potřeby státní správy v oblasti dokumentace vypracované podle zákona o prevenci závažných havárií (v době rozhodnutí se jednalo o zákon č. 353/1999 Sb., v současnosti o zákon č. 224/2015 Sb.) byl Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., již v roce 2000 pověřen tehdejším 1. místopředsedou vlády a ministrem práce a sociálních věcí Vladimírem Špidlou na základě žádosti tehdejšího ministra životního prostředí Miloše Kužvarta.

partner v zahraničí

Hlavní činnosti odborného pracoviště:

 • posuzování a hodnocení úplnosti a odborné správnosti bezpečnostních dokumentů provozovatele, na kterého se vztahuje zákon č. 224/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií):
  • návrhů i aktualizací bezpečnostních programů prevence závažné havárie,
  • návrhů i aktualizací bezpečnostních zpráv,
  • návrhů zpráv o posouzení bezpečnostní zprávy,
  • posouzení rizik závažné havárie dle § 31.
 • odborná příprava pracovníků státní správy pro plnění činností vyplývajících ze zákona o prevenci závažných havárií
 • poradenská činnost k aplikaci zákona o prevenci závažných havárií

V rámci své činnosti poskytuje:

a) informace o zákonu č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a informace o Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU ze dne 4. 7. 2012 o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek a o změně a následném zrušení směrnice Rady 96/82/ES.

b) výklad dotazů a problémů orgánů státní správy na úseku prevence závažných havárií;

c) metodické pokyny a postupy určené pro výkon státní správy na výše uvedeném úseku, včetně obdobných materiálů určených pro zpracování dokumentace podle zákona o prevenci závažných havárií;

d) přehled kontaktních míst a pracovišť orgánů státní správy s působností na úseku prevence závažných havárií;

e) informace o literatuře a dalších zdrojích informací v tomto oboru.

Kontakt:

Ing. Martina Pražáková
tel.: 221 015 886
e-mail: prazakova@vubp.cz nebo oppzh@vubp.cz

Ing. Vilém Sluka
tel.: 221 015 865
e-mail: sluka@vubp.cz