Metodiky

Metodické postupy a další materiály vztahující se k prevenci závažných havárií

Upozornění:
Tyto materiály budou doplněny na základě aktualizace vyhlášky č. 227/2015 Sb., platné od 23. 8. 2023.

Upozornění:
Webová stránka MŽP/Témata/Rizika pro životní prostředí/Prevence závažných havárií poskytuje na adrese: Metodiky a informační zdroje – Ministerstvo životního prostředí (mzp.cz) 3 okruhy informací:

 • metodiky,
 • informační zdroje – vzdělávací materiály literatura, databáze,
 • výsledky projektů.

Co se týče metodik, pak jsou uvedeny tyto informace:

 • Metodický pokyn pro postup při zařazování objektů
 • Metodický pokyn pro určení NaTech rizik
 • Certifikovaná metodika k provádění zákona o prevenci závažných havárií v případě podzemních zásobníků plynu
 • Metodický pokyn k identifikaci a vyhodnocení domino efektů
 • VÚBP Odborné pracoviště pro prevenci závažných havárií – metodiky
 • Věstník MŽP metodické pokyny (ROČNÍK XXVII – červen 2016 – ČÁSTKA 5), který obsahuje tyto materiály (upozornění: tyto materiály jsou ve znění z roku 2016, neobsahují informace ohledně aktualizace vyhlášky č. 227/2015 Sb., platné od 23. 8. 2023):
  • Metodický pokyn pro postup při stanovení limitů akutní toxicity pro posouzení rizik závažné havárie podle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií
  • Metodický pokyn k identifikaci a vyhodnocení domino efektů podle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií
  • Metodický pokyn pro stanovení zranitelnosti životního prostředí a hodnocení dopadů havárií s účastí nebezpečné látky na životní prostředí (metoda H&V index a Metoda ENVITech03)
  • Metodický pokyn pro zařazení objektu podle zákona č. 224/2015 Sb. – Posouzení objektu s vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a plnění obecných povinností právnických nebo podnikajících fyzických osob, včetně způsobu zařazení objektu do skupiny A nebo B a zpracování návrhu zařazení podle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií
  • Metodický pokyn pro zpracování písemných podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování a pro vypracování vnějšího havarijního plánu podle zákona č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií
 • H&V index II

Přehled všech Věstníků MŽP je dostupný na: https://www.mzp.cz/cz/edice_mzp.

 • Specifikace požadavků zákona o prevenci závažných havárií v oblasti výroby a skladování výbušnin, střeliva, munice a pyrotechnických výrobků

V rámci projektu řešeného OPPZH vzniklo několik materiálů specifikujících požadavky zákona o prevenci závažných havárií, případně poskytujících řadu zajímavých informací zájemcům o oblast výbušnin, střeliva, munice a pyrotechnických výrobků.

Jedná se o:

  • úzce zaměřených metodické materiály stanovující způsob provedení a rozsah posouzení rizik závažné havárie a rozsah popisu adekvátního systému řízení bezpečnosti v předmětné oblasti,
  • podpůrný materiál pro výkon inspekční činnosti,
  • materiál prezentující souhrn základních informací o výbušných látkách, směsích a předmětech, které mohou za konkrétních podmínek působit jako významné zdroje rizik pro své okolí a
  • materiál poskytující základní informace o přístupu k zjišťování příčin havárií, přehled nejdůležitějších databází,  dostupné informace k vybraným haváriím z oblasti výbušnin a dalších komodit a stručné poučení z havárií.

Veškeré materiály jsou dostupné zde:
https://vubp.cz/vyzkum-a-vyvoj/archiv-ukoncenych-projektu/?id=31

PDF icon Aktualizovaná verze metodického materiálu pro podporu zpracování systémových částí bezpečnostních dokumentů zpracovávaných podle požadavků zákona o prevenci závažných havárií pro provozovatele v oblasti výroby a skladování výbušnin, střeliva, munice a pyrotechnických výrobků upravená v návaznosti na novelizaci vyhlášky č. 227/2015 Sb., o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku, ve znění vyhlášky č. 244/2023 Sb. Součástí této aktualizace je pouze vlastní metodická část zpracovaná formou tabulky s vysvětlivkami.

Průběhové diagramy

 1. diagram Posouzení objektu s chemickou látkou nebo chemickou směsí z hlediska působnosti zákona č. 224/2015 Sb. (zákon o PZH)
 2. diagram Postup zajištění prevence závažných havárií v objektu podle zákona č. 224/2015 Sb. (zákon o PZH)

Další dokumenty

 1. Word icon Příloha 1 zákona č. 224/2015 Sb. – pomocná tabulka I a II s doplněnými H-větami
 2. PDF icon HTA metoda
 3. PDF icon Postupy a metodiky analýz a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií
 4. PDF icon Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v posouzení rizik závažné havárie pro účely zákona o prevenci závažných havárií
 5. PDF icon Terminologický výkladový slovník k problematice lidského činitele