Archiv ukončených projektů

Název:Hodnocení nebezpečnosti nanočástic na pracovištích a možnosti prevence
Číslo:VUS4_02_VUBP
Nadřazený projekt:
Řešitel:doc. Ing. et Ing. Karel Klouda, CSc., Ph.D., MBA
Poskytovatel:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Spoluřešitel:VŠB - Technická univerzita Ostrava
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:02/2018
Doba řešení do:12/2020
Příjemce:Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Zdroj:Institucionální podpora
Spolupříjemce:
Popis:Problematika nebezpečnosti nanočástic na pracovištích, jejich vliv na zaměstnance, je vysoce aktuální. Tato problematika je důležitou součástí strategických a koncepčních dokumentů rezortu s ohledem na oblast BOZP. Byl v minulosti řešen projekt TB03MPSV005 Ověření možnosti ochrany dýchacích orgánů před nanočásticemi prostřednictvím OOPP (2016, TA ČR, program BETA), jehož výstupem byla modifikovaná metoda pro měření filtrační účinnosti, případně celkové netěsnosti osobních ochranných prostředků pro záchyt nanočástic. Cílem tohoto projektu je tvorba rozšířeného způsobu hodnocení nebezpečnosti nanočástic na pracovištích napříč odvětvími, zejména se zaměřením na zpracovatelský průmysl viz klasifikace ekonomických činností CZ-NACE. Bude se zde zohledňovat typ prostředí - uzavřené prostory, prostory s řízenou atmosférou. V návaznosti budou specifikovány možnosti prevence před negativnímu dopady nanočástic na zdraví zaměstnanců, snížení rizik v daném směru, celkově posílení úrovně BOZP.
Výsledky:
Výstup:

Vsouhrn_Hodnocení nebezpečnosti nanočástic na pracovištích a možnosti prevence.pdf

W_Workshop k výzkumnému úkolu VUS4_02_VÚBP Hodnocení nebezpečnosti nanočástic na pracovištích a možnosti prevence.pdf

D_New risks in OHS with Focus on Selected Nanotechnological Worplaces.pdf

D_Scented candles as a source of nanoparticles in the workspace_NANOCON 2020.pdf

D_Prezentace a analýza výsledků z terénního měření.pdf

D_Analýza unikátního provozu pro zpracování hořického pískovce z pohledu uvolněných nanočástic.pdf

D - Výsledky měření nanočástic v zajímavých a rozdílných prostorech.pdf

D_Výsledky měření nanočástic v zajímavých a rozdílných prostorech II.pdf

D_3D tisk a jeho vliv na pracovní prostředí.pdf

D_Výroba ocelových komorových vrat - vodní dílo Gabčíkovo.pdf

D_Měření koncentrace nanočástic v pracovním prostředí při tavbě a slévání hliníku.pdf

D_Měření koncentrace nanočástic u jednoho ze způsobu zpracování kovového odpadu.pdf

O - Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 1/2020 Hodnocení nebezpečnosti nanočástic na pracovištích a možnosti prevence