Archiv ukončených projektů

Název:Hodnocení nebezpečnosti nanočástic na pracovištích a možnosti prevence
Číslo:VUS4_02_VUBP
Nadřazený projekt:
Řešitel:doc. Ing. et Ing. Karel Klouda, CSc., Ph.D., MBA
Poskytovatel:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:02/2018
Doba řešení do:12/2020
Příjemce:Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Zdroj:Institucionální podpora
Spolupříjemce:
Popis:Problematika nebezpečnosti nanočástic na pracovištích, jejich vliv na zaměstnance, je vysoce aktuální. Tato problematika je důležitou součástí strategických a koncepčních dokumentů rezortu s ohledem na oblast BOZP. Byl v minulosti řešen projekt TB03MPSV005 Ověření možnosti ochrany dýchacích orgánů před nanočásticemi prostřednictvím OOPP (2016, TA ČR, program BETA), jehož výstupem byla modifikovaná metoda pro měření filtrační účinnosti, případně celkové netěsnosti osobních ochranných prostředků pro záchyt nanočástic. Cílem tohoto projektu je tvorba rozšířeného způsobu hodnocení nebezpečnosti nanočástic na pracovištích napříč odvětvími, zejména se zaměřením na zpracovatelský průmysl viz klasifikace ekonomických činností CZ-NACE. Bude se zde zohledňovat typ prostředí - uzavřené prostory, prostory s řízenou atmosférou. V návaznosti budou specifikovány možnosti prevence před negativnímu dopady nanočástic na zdraví zaměstnanců, snížení rizik v daném směru, celkově posílení úrovně BOZP.
Výsledky:
Výstup: