CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA BEZPEČNÉ STAVENIŠTĚ

Pro každého zaměstnavatele jsou nejcennějším kapitálem zdraví zaměstnanci

Kampaň Chcete-li ušetřit, vsaďte na bezpečné staveniště

Každý rok jsou tisíce pracovníků ve stavebnictví vystaveny bezpečnostním a zdravotním rizikům, které ohrožují jejich zdraví a život. Cílem kampaně je zvýšit povědomí o rizicích spojených s prací na staveništích. Kampaň zahrnuje jak bezpečnostní, tak zdravotní rizika, přičemž vychází z evropských a národních statistik, na jejichž základě jsou vybrány práce a činnosti s nejvyšším počtem pracovních úrazů a nemocí souvisejících s prací. 

Kampaň v oblasti bezpečnostních rizik se například zaměřuje na práce ve výšce, jelikož druhou nejčastější příčinou smrtelných pracovních úrazů jsou budovy, konstrukce a povrchy, kdy se jedná hlavně o pády z výšky a do hloubky. V oblasti zdravotních rizik se kampaň například soustřeďuje na expozici respirabilnímu prachu krystalického křemene. Odhaduje se, že působení krystalického oxidu křemičitého je vystaveno asi 5 milionů zaměstnanců v Evropské unii. Prach oxidu křemičitého je klasifikovaný jako karcinogen 1. skupiny, což znamená, že je považovaný za jednoznačnou příčinu nádorových onemocnění.

Pouze masivní a cílené vzdělávání zaměstnavatelů, zaměstnanců a dalších zainteresovaných v této oblasti může sloužit jako významný preventivní nástroj. Cílem je ušetřit finanční náklady, které by zaměstnavatelé museli vydat na řešení následků spojených s nedodržováním BOZP na staveništi.

Kampaň CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA BEZPEČNÉ STAVENIŠTĚ vyhlásil Výzkumný ústav bezpečnosti práce, záštitu převzalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Českomoravskou konfederací odborových svazů. Mediálními partnery jsou BOZPinfo.cz, BOZPprofi.cz a Wolters Kluwer ČR, a. s.

Tisková zpráva

Vyhlášení mediální kampaně CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA BEZPEČNÉ STAVENIŠTĚ (3. 4. 2023)

Plakáty

1 Bezpečnostní rizika ve stavebnictví (3. 4. 2023)

2 Riziko pádů z výšky a do hloubky (2. 5. 2023)

3 Riziko zavalení ve výkopu (5. 6. 2023)

4 Prach oxidu křemičitého na staveništích (4. 9. 2023)

5 Riziko vdechování prachu oxidu křemičitého (2. 10. 2023)

6 Eliminace expozice prachu oxidu křemičitého (6. 11. 2023)

Další informační, osvětové a vzdělávací materiály

Plnotextové publikace související s tematikou BOZP

Plakáty k BOZP v češtině a ukrajinštině

Informační letáky – pracovněprávní vztahy, bezpečnost práce

Výzkumné úkoly na dané téma

Analýza a hodnocení současného praktického a právního stavu oblasti BOZP na staveništích v České republice s akcentem na výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi s komparací stavu před a po novele č. 88/2016 Sb. zákona č. 309/2006 Sb.

Chytré pracoviště pro bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků

Problematika nelegální práce s důrazem na pracovněprávní aspekty a související zajištění BOZP