Aktuálně řešené projekty

Název:BOZP v transformující se společnosti
Číslo:01-S4-2022-VUBP
Nadřazený projekt:
Řešitel:Mgr. et Mgr. Josef Senčík
Poskytovatel:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:01/2022
Doba řešení do:12/2024
Příjemce:Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Zdroj:Institucionální podpora
Spolupříjemce:
Popis:Výzkumný úkol reaguje na aktuální situaci a očekávaný vývoj, kdy transformace v oblasti ekonomiky, vztahu mezi životním prostředím a lidskou společností, digitalizace, změn na trhu práce, ale také zkušenosti s pandemií, společně vyvolávají potřebu reagovat na nově se objevující nebo nestandardně se vyvíjející rizika a modifikovanými prostředky řešit rizika stávající. Projekt tak, v souladu s aktuální Koncepcí VaVaI MPSV, bude využívat nové holistické pohledy na pracovní systém a výzkum vlivu kombinace účinků širokého spektra faktorů pracovního a životního prostředí a pracovních podmínek na zdraví a bezpečnost pracovníků. Základním teoretickým schématem, ze kterého projekt vychází, je komplexní analýza a management rizik. V této oblasti dochází v současné době na globální úrovni ke změně paradigmat, a tyto změn budou v rámci projektu reflektovány. Projekt tedy bude mít, kromě přímých výstupů s aplikačním potenciálem, také prvky novosti v teoretickém základu vědní disciplíny o BOZP. Projekt je primárně koncipován na globální problémy transformující se společnosti a ekonomiky v měnícím se klimatu, a tak hlavním zdrojem dat bude mezinárodní výměna. Kromě již navázaných partnerství s výzkumnými organizacemi budou využity také již existující vazby přes mezinárodní orgány jako je Evropské fórum pro snižování rizik katastrof, OECD, SABOSH, CEN, CFPA a další, kde jsou členové řešitelského kolektivu aktivními členy.  To bude doplněno rozšířením o další partnerství. Dalšími zdroji dat bude ČHMÚ a národní orgány.
Výsledky:
Výstup:

2022

A - Změna klimatu, voda a BOZP - podcast

Gfunk - Jednotka pro měření TVOC a eCO2 v uzavřeném prostoru

O - Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 5/2022 Resilience podniků vůči projevům klimatické změny

O - Vliv změn klimatu na bezpečnost průmyslu - infografika

W - Klimatická změna, její dopady na bezpečnost a resilienci společnosti 2. 11. 2022

2023

Jost - Medical inpatient facilities' susceptibility within the context of the COVID-19 pandemic. Case study of the Czech Republic! - článek

O - Digitální systémy pro monitorování BOZP na pracovišti - infografika

O - Monitorovací systémy k řízení pracovníků prostřednictvím umělé inteligence - infografika

O - Práce prostřednictvím platforem - infografika

O - Automatizace pracovních úkolů - infografika

O - Práce mimo pracoviště a hybridní práce - infografika

Jost - SENČÍK, Josef; NECHVÁTAL, Marek. Existují ještě práce kategorie I?: úvaha k psychosociálním rizikům a přístupu k nim. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online]. 2023, roč. 16, č. 1-2. Dostupný z: https://www.bozpinfo.cz/josra/existuji-jeste-prace-kategorie-i-uvaha-k-psychosocialnim-rizikum-pristupu-k-nim. ISSN 1803-3687.

W - Digitalizace, robotizace a bezpečnost práce nejen z pohledu psychosociálních rizik 27. 2. 2024 - workshop

A - BOZP a transformující se společnost - podcast

O - Zpráva k projektu BOZP v transformující se společnosti (část II: Digitalizace)