Aktuálně řešené projekty

Název:Možnosti intervenčních opatření u zaměstnanců vystavených náročné komunikaci s klienty ve veřejné správě se zaměřením na úřady práce
Číslo:10-S4-2021-VUBP
Nadřazený projekt:
Řešitel:Mgr. Kateřina Bátrlová
Poskytovatel:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Spoluřešitel:Státní zdravotní ústav
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:07/2021
Doba řešení do:12/2023
Příjemce:Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Zdroj:Institucionální podpora
Spolupříjemce:
Popis:Cílem výzkumné aktivity je vytvoření certifikované metodiky v prevenci psychosociálních rizik při práci u zaměstnanců vystavených náročné komunikaci s klienty ve veřejné správě. Inovativní metodika bude složená z checklistu a na něj přímo navazujících intervenčních technik pro primární, sekundární a terciární prevenci psychosociálních rizik při práci. Součástí výstupů budou i konkrétní příklady dobré praxe.
Výsledky:
Výstup:

2021

O - Jak chránit zaměstnance vystavené náročné komunikaci s klienty na úřadech práce - možnosti intervenčních opatření - článek ve sborníku

O - Analýza psychosociálních rizik při práci a doporučená navazující intervenční opatření - checklist

W - Workshop „Možnosti intervenčních opatření u zaměstnanců vystavených náročné komunikaci s klienty ve veřejné správě“ 11. 11. 2021.pdf

2022

O – Psychosociální rizika u zaměstnanců vystavených náročné komunikaci s klienty na úřadech práce - výsledky dotazníkového šetření z prosince 2021 - rozšířený abstrakt

O – Psychosociální rizika u zaměstnanců vystavených náročné komunikaci s klienty na úřadech práce - nerecenzovaný článek

O – PSYCHOSOCIÁLNÍ RIZIKA U ZAMĚSTNANCŮ VYSTAVENÝCH NÁROČNÉ KOMUNIKACE S KLIENTY NA ÚŘADECH PRÁCE - stať ve sborníku

O - Psychosocial Risks at work in employees exposed to demanding communication with clients at employment offices in the Czech Republic - abstrakt ve sborníku

O - PSYCHOSOCIÁLNÍ RIZIKA U ZAMĚSTNANCŮ VYSTAVENÝCH NÁROČNÉ KOMUNIKACI S KLIENTY NA ÚŘADECH PRÁCE - článek ve sborníku

O - Prevencia psychosociálnych rizík a psychickej pracovnej pracovisku - článek ve sborníku

O - Psychosocial risks at work in employees exposed to demanding communication with clients at employment offices in the Czech Republic - plakát

2023

O - Occupational Psychosocial Risks Identification and Assessment at Labour Offices in the Czech Republic - nerecenzovaný článek

O - Overview of Intervention Measures for the Prevention of Psychosocial Risks at Workplaces of Labour Offices in the Czech Republic - nerecenzovaný článek

O - Přehled intervenčních opatření v prevenci psychosociálních rizik na pracovištích úřadů práce v období 9/2022-3/2023 - abstrakt ve sborníku

O - Analýza psychosociálního rizika na pracovištích úřadů práce v ČR - abstrakt ve sborníku

O - Psychosociální rizika u zaměstnanců vystavených náročné komunikaci s klienty na úřadech práce - abstrakt ve sborníku

W - Workshop „Možnosti intervenčních opatření u zaměstnanců vystavených náročné komunikaci s klienty ve veřejné správě“ 1. 11. 2023.pdf - workshop

O - Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 4/2023 Možnosti intervenčních opatření u zaměstnanců vystavených náročné komunikaci s klienty ve veřejné správě se zaměřením na úřady práce

Jost - BÁTRLOVÁ, Kateřina; LIPŠOVÁ, Vladimíra; MRÁZOVÁ, Karolina. Intervenční opatření u zaměstnanců vystavených náročné komunikaci s klienty na úřadech práce: shrnutí projektu. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online]. 2023, roč. 16, č. 3-4. Dostupný z: https://www.bozpinfo.cz/josra/intervencni-opatreni-u-zamestnancu-vystavenych-narocne-komunikaci-s-klienty-na-uradech-prace. ISSN 1803-3687. - článek